วิดีทัศน์โครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ ๑ )

-คำแนะนำการตรวจรับการนำเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน ( ระยะที่ ๒ ) ( 2 ตุลาคม 2558 )

- คำแนะนำในการตรวจสอบและตรวจรับการนำเข้าข้อมูลทะเบียนที่ดิน ของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และหนังสืออนุญาติ ให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก/อำเภอ ตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ ๑) (1 กรกฏาคม 2558)

- คำแนะนำในการตรวจรับข้อมูลที่ดินตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1) ตามหนังสือกรมที่ มท 0513.1/ ว4525 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2558

- การแก้ไขปัญหาในการตรวจรับการนำเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดินตามโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1) (27 ต.ค. 2557)

- ตรวจรับพัสดุ ส่วนที่ 4 ข. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนการปรับปรุงข้อมูลที่ดิน ครบกำหนดส่งมอบ 360 วัน จำนวน 63 สำนักงาน

- ตรวจรับพัสดุ ส่วนที่ 4 ข. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนการปรับปรุงข้อมูลที่ดิน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นในการตรวจรับพัสดุในสำนักงานที่ดินส่วนที่4ข.ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการปรับปรุงข้อมูลที่ดิน

- คำแนะนำขั้นตอนในการดำเนินงานพิจารณาให้ความเห็นในการตรวจรับพัสดุส่วนที่ 4 ข. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อนการปรับปรุงข้อมูลที่ดิน

- กำหนดการตรวจสอบและจำนวนครุภัณฑ์ที่ส่งมอบ ส่วนที่ 4 ข. ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการปรับปรุงข้อมูลที่ดิน งวดงานที่ 4

- แผนการนิเทศงานโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน ระยะที่1 วันที่ 8-10 เมษายน 2557

- หนังสือเวียน:เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่1)

- คำอธิบายกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน

- แบบรายงานประเมินผลตนเอง (SAR)

- กรอบการประเมินสำนักงานที่ดิน

- แผนการนิเทศงานโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ระยะที่1 กรมที่ดิน(ไฟล์ pdf)


 

จำนวนผู้ใช้ระบบ free hit counter